• гр. София, ул. Иван М. Йончев 14
 • office@j-point.net
 • +35929521006

Privacy Policy

ОБЩИ УСЛОВИЯ И ПРАВИЛА ЗА ПОЛЗВАНЕ НА САЙТА

Моля, прочетете внимателно настоящите Общи условия, преди да използвате сайта. Тези общи условия представляват ДОГОВОР между Вас – като ПОТРЕБИТЕЛ и дружествата от J POINT GROUP, с който получавате правото да използвате безплатно услугите на сайта за лични и нетърговски цели при спазване на условията по-долу. Чрез достъпа до/зареждането на/ интернет страницата http://shop.jpoint.bg, Вие се съгласявате да бъдете обвързан от настоящите общи условия и всички последващи промени в тях, както и се задължавате да ги спазвате. В случай, че не сте съгласни с всички общи условия по-долу, моля не използвайте този сайт и предоставените в него услуги и модули. Дружествата от J POINT GROUP са създали тези правила и ръководни принципи единствено с цел да Ви защитаваме и да Ви осигурим безопасни, приятни и полезни минути, посещавайки този сайт.

І. ОСНОВНИ ПОНЯТИЯ

По смисъла на настоящите общи условия, изброените понятия се ползват със следното значение:

„ПОТРЕБИТЕЛ“ е всяко физическо лице, което използва някоя от услугите на сайта.

„ЛИЧНИ И НЕТЪРГОВСКИ ЦЕЛИ“ се отнасят за потребителите на сайта в качеството им на физически и/или юридически лица, които не следва да използват съдържанието на сайта за други цели, освен изброените в общите условия;

„ДОГОВОР“ е съглашението между ПОТРЕБИТЕЛЯТ и дружествата от състава на J POINT GROUP, в качествата им на администратори и собственици на сайта http://shop.jpoint.bg и всички останали сайтове на отделните дружества от състава на J POINT GROUP, които може да се достъпват от този сайт или с директен достъп от потребителя, което съглашение уговаря правата и задълженията при използването на услугите предоставени чрез сайта и информацията съдържаща се в него.

„УСЛУГА/И“ на сайта включват:

 • Достъп до предоставяните през уеб браузър информационни ресурси/данни на сайта;

„ЗЛОНАМЕРЕНИ АТАКИ НА ТРЕТИ ЛИЦА“ действия или бездействия на трети лица, които са в противоречие с правилата на интернет етиката, в това число, но не само DoS/ Denial of Service– претоварване на сървъра/, проникване в сървъра, deface, кражба на данни и др.

ІІ. ЗАЩИТЕНИ ПРАВА

Дружествата от състава на J POINT GROUP са изключителен собственик на интернет сайта и на всички негови приложения и модули. Съдържанието на интернет страницата на J POINT GROUP е със защитени авторски права. Всички права са запазени. Всички права на интелектуалната собственост върху информационните ресурси и материали, както и на графични знаци, са обект на закрила по действащия Закон за авторското право и сродните му права, а нерегламентираното им използване представлява закононарушение и води до носене на гражданска, административнонаказателна и наказателна отговорност в съответствие с българското законодателство.

ІІІ. ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ

Този уебсайт http://shop.jpoint.bg (“Уебсайт”) се притежава и управлява от „Джей Пойнт” ООД, ЕИК 131145678,“ (като част от състава на J POINT GROUP”. Навсякъде в текста за избягване на всякакво съмнение, „Джей Пойнт“ ООД се нарича “J POINT GROUP”). Ние разбираме, че като посетител на нашия Уебсайт, Вие бихте могли да имате въпроси във връзка с информацията, която ни предоставяте, както и относно начина, по който я обработваме.

Тъй като уважаваме правото Ви за запазване на поверителността на личната Ви информация и данни, с настоящата Политика на поверителност бихме искали да Ви обясним, каква информация събираме на Уебсайта и как я използваме. Тази политика за поверителност се отнася единствено за информация, която се събира чрез този Уебсайт и не се отнася за информация, събирана и обработвана от J POINT GROUP на основание други законосъобразни способи, подлежащи на друг вид регламентиране.

ІV. ЗАЩИТА НА ЛИЧНИ ДАННИ

Дружествата от състава на J POINT GROUP са администратори на лични данни, регистрирани по Закона за защита на личните данни. Дружествата от J POINT GROUP се ангажират да гарантират неприкосновеността на информацията, съдържаща лични данни, предоставяни от ПОТРЕБИТЕЛИТЕ онлайн посредством попълнени заявки към нас. Разкриването е възможно единствено в случаите когато информацията е изискана от държавни органи или длъжностни лица, оправомощени по закон да изискват и събират информация, съдържаща лични данни и при спазване на нормативно установения ред. С приемането на настоящите Общи условия, ПОТРЕБИТЕЛЯТ се съгласява с обработката на предоставените лично от него данни за целите на директния маркетинг. Всеки ПОТРЕБИТЕЛ има право да възрази срещу обработването на личните му данни за целите на директния маркетинг, като изпрати писмено съобщение до J POINT GROUP чрез формата за обратна връзка. Приоритетна цел на J POINT GROUP е да осигури и предостави на своите ПОТРЕБИТЕЛИ разумно ниво на безопастност на личните данни.

V. ИНФОРМАЦИЯ, КОЯТО СЪБИРАМЕ

Събраната информация се обработва от J POINT GROUP единствено с цел предоставяне на искани от Вас услуги, подадени от Вас заявки/поръчки и осъществяване на връзка с Вас, като наши клиенти.

Вие не сте задължен/а и ние не изискваме от Вас да се регистрирате или да предоставяте персонално разпознаваема (лична) информация, за да разгледате нашия Уебсайт или, за да осъществите достъп до по-голямата част от съдържанието му.

В случай, че, по свое собствено желание и преценка обявите публично свои лични данни, специфични подробности за Вас или друга информация за Вас и Вашите действия на публично достъпните секции от сайта, то трябва да знаете, че спрямо тази информация не се прилага Закона за защита на личните данни и съответно J POINT GROUP не носи отговорност за нея.

VІ. ВАШИТЕ ПРАВА

Вие имате:

 • право на достъп до личните Ви данни, обработвани от J POINT GROUP;

 • право да искате извършването на подходящо коригиране, заличаване или блокиране на личните Ви данни и правото да възразявате по всяко време срещу обработването на личните Ви данни, когато има законни основания за това;

 • право да бъдете уведомен/а преди да бъдат разкрити за пръв път личните Ви данни на трети лица или използвани от тяхно име за целите на директния маркетинг и да Ви бъде предоставена възможност да възразите срещу такова разкриване и използване;

 • право да откажете обработване на личните Ви данни за целите на директния маркетинг.

Ако искате да упражните правото си на достъп до Вашите лични данни или да ги коригирате, може да се свържете с нас по удобен за Вас начин.

Начините за събиране и обмен на лична информация, които ние използваме са:

 • Форма за контакт, чрез която се обслужват заявки от наши клиенти.

 • E-mail

Предоставеният от Вас имейл се използва за следните цели:

 • за идентификация на Вашите заявки, подадени през формата за контакт или друг онлайн канал за обслужване на клиенти;

 • за изпращане на информация към Вас относно продукти и услуги на компанията, в случай че сте се абонирали за електронен бюлетин

 • включване му в мейл листата на клиентите;

Чрез използването на сайта Вие се съгласявате, на основание Общите правила чрез подаването на заявка/поръчка, дружествата от състава на J POINT GROUP да се свържат с Вас за прецизиране и специфициране на детайлите по поръчката, с цел същата да бъде изпълнена точно, в цялост, качествено и навреме, съобразно възможностите и договорените допълнително с Вас срокове за изпълнение. След предаване на изпълнената заявка/поръчка към Вас, Вие имате право, в случай на неточно, непълно и/или некачествено изпълнение от страна на дружествата от J POINT GROUP да предявите съответната рекламация или да направите възражение относно констатираните несъответствия по изпълнение на поръчката съгласно установените нормативни правила в българското законодателство в тази област.

VІІ. ОГРАНИЧАВАНЕ НА ОТГОВОРНОСТТА

Този сайт и неговото съдържание се публикуват за удобство на ПОТРЕБИТЕЛИТЕ. J POINT GROUP прави всичко възможно, за да поддържа в сайтовете си вярна, точна и актуална информация, без това да изключва възможността инцидентно да възникват обективни несъответствия или пропуски. J POINT GROUP не носи отговорност за последиците, в т.ч. евентуални вреди, породени от или свързани по какъвто и да е начин с достъпа, употребата или невъзможността за употреба на този сайт. Цялата информация на сайта се предоставя в съответствие с действащото българско законодателство, без гаранция от страна на J POINT GROUP за нейната ненакърнимост и безопастност от злонамерени атаки на трети лица. J POINT GROUP не носи отговорност за субективните възприятия и интерпретацията на точността, пълнотата и полезността на информационните ресурси на този сайт, а така също и за каквито и да било преки, косвени, случайни, специални или предизвикани щети или загуби или за прекъсване на деловата дейност, причинени от употребата на тази услуга, дори ако J POINT GROUP е бил предупреден за вероятността от настъпването на такива вреди.

J POINT GROUP има право на обезщетение за всички вреди, разноски и претенции на трети лица, които са следствие от нарушение на тези Общи условия и/или нерегламентирана употреба на услугите в сайта.

VІІІ. ЗАБРАНА И НЕПОЗВОЛЕНА УПОТРЕБА

При използването на този сайт, ПОТРЕБИТЕЛЯТ се задължава да не използва данните и информацията, снимковия материал, както и който и да е от останалите материали, собственост на J POINT GROUP или на друго лице, което е позволило на J POINT GROUP да ги публикува, за забранени от закона или несъвместими с тези Общи условия действия и цели.

Изпращайки материали до сървърите, ползвани от J POINT GROUP, чрез електронна поща или през интернет страниците на дружествата от J POINT GROUP, ПОТРЕБИТЕЛЯТ приема следните условия:

 1. Материалите не трябва да съдържат нищо, което е извън рамките на закона или по някакъв начин е неподходящо за публикуване;

 2. ПОТРЕБИТЕЛЯТ трябва да използва всички подходящи средства, за да открие и отстрани вирусите, както и всякакви вредни или деструктивни характеристики от този тип, преди да изпрати материалите;

 3. ПОТРЕБИТЕЛЯТ приема условието да не предприема действия срещу дружествата от J POINT GROUP във връзка с материал, предоставен от него, а така също и да обезщети дружеството от състава на J POINT GROUP, ако друго лице предприеме действия срещу предприятието във връзка със същия материал.

Използвайки интернет сайта на J POINT GROUP, ПОТРЕБИТЕЛЯТ заявява, че са му известни следните забрани, които няма да нарушава:

 • Копирането, предаването, разпространението и съхраняването на част или на цялото съдържание на сайта, в каквато й да е форма, без предварителното писмено съгласие на дружествата от J POINT GROUP, освен в случаите, когато това не противоречи на изложените тук условия;

 • Всякакво разпространение на сайта или части от него без изричното писмено съгласие на J POINT GROUP;

 • Каквито и да са промени, размножаване, дистрибуция, директен пренос, показване, представяне, репродукция, публикуване, упълномощаване или продаване на информация, собственост на дружествата от J POINT GROUP и/или публикувана на този сайт;

При използването на материали от интернет страниците на http://shop.jpoint.bg, ПОТРЕБИТЕЛЯТ изцяло се задължава да се придържа към утвърдените в тези правила ограничения и условия, ако с договор не е уредено друго.

ВРЪЗКИ КЪМ ДРУГИ ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦИ И САЙТОВЕ

С цел да улесни достъпа и работата на ПОТРЕБИТЕЛЯ, J POINT GROUP може да изгради връзки към сайтове в Интернет, които са притежание или се управляват от други, различни от него лица. Интернет страниците на http://shop.jpoint.bg могат да съдържат банери /позволени рекламни съобщения/или текстови линкове към външни страници, за които отговарят други лица. J POINT GROUP не носи отговорност за информацията, която се публикува и показва на техните страници. Линковете от този сайт към подобни интернет страници представляват само препоръка и потенциален източник на допълнителна информация. J POINT GROUP няма никаква възможност да влияе на тяхната политика за публикуване на материали и затова, с настоящото заявява, че не носи каквато и да е отговорност за тяхното съдържание, както и за истиността и точноста на информацията, публикувана в тях.

КАМПАНИИ, ИГРИ И ПРОМОЦИИ

На нашия Уебсайт може да има съобщения за състезания, игри и/или промоции, в които можете да участвате, както и препратки към такива инициативи (например във Facebook, Twitter, LinkedIn и др. ). Ние използваме предоставената от Вас информация, само в случаите, че сте се съгласили да участвате в тези инициативи, за да осъществим контакт с Вас.

ПРОМЯНА НА ПРАВИЛАТА И УСЛОВИЯТА ЗА ПОЛЗВАНЕ НА САЙТА

J POINT GROUP си запазва правото да модифицира тези Общи условия по всяко време, като своевременно публикува тези промени в сайта, заедно със съобщение за извършените промени.Желателно е периодично да проверявате тази страница за извършени корекции и допълнения. Направените промени влизат в сила, в момента на публикуването им в сайта. ПОТРЕБИТЕЛ, който нарушава настоящите Общи условия и правила за ползване на сайта, първо ще бъде предупреден и в случай, че продължи да не ги спазва, ще бъдат предприети други мерки за прекратяване на достъпа му и използването на сайта и услугите, които той предлага. Извън действията по прекратяването на достъпа на ПОТРЕБИТЕЛ до сайта, в случай на неспазване на правилата съгласно Общите условия, J POINT GROUP си запазва правото да претендира обезщетение за нанесени вреди.

За всички въпроси неупоменати в настоящите Правила за ползване, се прилага действащото законодателство в Република България.

 

 

 

Who we are

Our website address is: https://shop.jpoint.bg.

What personal data we collect and why we collect it

Comments

When visitors leave comments on the site we collect the data shown in the comments form, and also the visitor’s IP address and browser user agent string to help spam detection.

An anonymized string created from your email address (also called a hash) may be provided to the Gravatar service to see if you are using it. The Gravatar service privacy policy is available here: https://automattic.com/privacy/. After approval of your comment, your profile picture is visible to the public in the context of your comment.

Media

If you upload images to the website, you should avoid uploading images with embedded location data (EXIF GPS) included. Visitors to the website can download and extract any location data from images on the website.

Contact forms

Cookies

If you leave a comment on our site you may opt-in to saving your name, email address and website in cookies. These are for your convenience so that you do not have to fill in your details again when you leave another comment. These cookies will last for one year.

If you visit our login page, we will set a temporary cookie to determine if your browser accepts cookies. This cookie contains no personal data and is discarded when you close your browser.

When you log in, we will also set up several cookies to save your login information and your screen display choices. Login cookies last for two days, and screen options cookies last for a year. If you select „Remember Me“, your login will persist for two weeks. If you log out of your account, the login cookies will be removed.

If you edit or publish an article, an additional cookie will be saved in your browser. This cookie includes no personal data and simply indicates the post ID of the article you just edited. It expires after 1 day.

Embedded content from other websites

Articles on this site may include embedded content (e.g. videos, images, articles, etc.). Embedded content from other websites behaves in the exact same way as if the visitor has visited the other website.

These websites may collect data about you, use cookies, embed additional third-party tracking, and monitor your interaction with that embedded content, including tracking your interaction with the embedded content if you have an account and are logged in to that website.

Analytics

Who we share your data with

If you request a password reset, your IP address will be included in the reset email.

How long we retain your data

If you leave a comment, the comment and its metadata are retained indefinitely. This is so we can recognize and approve any follow-up comments automatically instead of holding them in a moderation queue.

For users that register on our website (if any), we also store the personal information they provide in their user profile. All users can see, edit, or delete their personal information at any time (except they cannot change their username). Website administrators can also see and edit that information.

What rights you have over your data

If you have an account on this site, or have left comments, you can request to receive an exported file of the personal data we hold about you, including any data you have provided to us. You can also request that we erase any personal data we hold about you. This does not include any data we are obliged to keep for administrative, legal, or security purposes.

Where we send your data

Visitor comments may be checked through an automated spam detection service.

Your contact information

Additional information

How we protect your data

What data breach procedures we have in place

What third parties we receive data from

What automated decision making and/or profiling we do with user data

Industry regulatory disclosure requirements